ติดต่อเรา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ที่อยู่
เลขที่ 421 อาคาร 6  ชั้น 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ถนนเสือป่า  ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์
032-327443 || 032-321433 || 032-321434
โทรสาร
032-327443 || 032-321433 || 032-321434
สายตรง ผอ.
032-321412
E- Mail
sesao8@sesao8.go.th
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อภายในสำนักงาน
ต่อ 11
กลุ่มอำนวยการ
ต่อ 12
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผน
ต่อ 14
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ต่อ 15
กลุ่มบริหารงานบุคล
ต่อ 16
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
ต่อ 17
นิติกร
ต่อ 18
ห้องประชุม ข้างห้องผู้อำนวยการ
ต่อ 19
ห้องประชุมใหญ่
ต่อ 20
FAX
ต่อ 21
ห้องผู้อำนวยการ
ต่อ 22
หน้าห้องผู้อำนวยการ
ต่อ 23
ห้องรองผู้อำนวยการ
ต่อ 25
ห้องรองผู้อำนวยการ (ว่าง)
ผู้ดูแลระบบ
นายกฤษฎา คำอาจ  
คณะทำงานพัฒนา
นายประทีป จำปาศรี  นายเสรี โพธิ์นิล   นายไพรัช สถานรัมย์