ดาวน์โหลด

Folder Path: \

Folder: คู่มือการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว.17

folder.png

Files:

 • pdf.png

  สายงานบริหารการศึกษา

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  1 MB
  Downloads:
  121
  Version:
  1.0

  คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานบริหารการศึกษา

 • pdf.png

  สายงานนิเทศการศึกษา

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  1 MB
  Downloads:
  36
  Version:
  1.0

  คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานนิเทศการศึกษา

 • pdf.png

  สายงานการสอน

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  1 MB
  Downloads:
  456
  Version:
  1.0

  คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานการสอน

 • pdf.png

  สายงานบริหารสถานศึกษา

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  1 MB
  Downloads:
  135
  Version:
  1.0

  คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  สายงานบริหารสถานศึกษา

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 1

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  79 KB
  Downloads:
  148
  Version:
  1.0

  แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการ  ทุกตำแหน่ง

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 1-1

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  82 KB
  Downloads:
  159
  Version:
  1.0

  แบบเสนอขอรับการประเมิน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ  ทุกตำแหน่ง

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 2

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  84 KB
  Downloads:
  164
  Version:
  1.0

  แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  (ทุกตำแหน่งทุกวิทยฐานะ)

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  93 KB
  Downloads:
  91
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการ  สายงานบริหารสถานศึกษา

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  100 KB
  Downloads:
  115
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการ  สายงานการสอน ทุกสาขา

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  68 KB
  Downloads:
  83
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอวิทยฐานะชำนาญการ  สายงานนิเทศการศึกษา

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3/1

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  104 KB
  Downloads:
  161
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ(สายงานการสอน)

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3/2

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  99 KB
  Downloads:
  136
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (สายงานบริหารสถานศึกษา)

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3/3

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  90 KB
  Downloads:
  42
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ(สายงานบริหารการศึกษา)

 • pdf.png

  แบบ ก.ค.ศ. 3/4

  Uploaded:
  01.05.11
  Modified:
  01.05.11
  File Size:
  73 KB
  Downloads:
  69
  Version:
  1.0

  แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  หรือเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ(สายงานิเทศการศึกษา)

ผลลัพธ์ 1 - 14 จาก 14