293

ตามที่ สพม.8 ได้โอนเงินตกเบิก (ขั้นต่าง) ของข้าราชการครู ค.ศ. 2 เป็น ค.ศ 3 เฉพาะรายที่มีเงินเดือนเต็มขั้น
โดยโอนให้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ไปแล้วนั้น ขอให้ชะลอการใช้เงินไว้ก่อน เพราะไม่ได้หักค่าตอบแทน
ผู้มีเงินเดือนเต็มขั้น 2 % 4 % สพม. 8 จะมีหนังสือการเรียกเงินคืนและแจ้งรายละเอียดไปให้ที่โรงเรียนต่อไป