โครงสร้างบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
   

boss8


นายจตุรงค์  สุขแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

 


boss8

 

นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
   
กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ฯ
กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

a1

b4

p3

s1

wattana114

m1

นางชนิดาภา  เดชคลัง นางชุติกานต์  สามชูศรี นายกฤษฎา  คำอาจ  นายภูวนาถ   คงประพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา  ตรงเที่ยง 
น.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
admin_payakorn

b3

p2
s2
0003.1 m2
 นาย ปัฐกร  เจริญธนาการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางณัฐวิสาข์  ดีเสมอ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พุทธชาด  ทองหยวก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
นางฉัฐมา  สินธุเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.สุวัฒนา กุ้ยรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
admin_tanyaporn

b2

P1
s5
n1
pukie
 น.ส. ธัญญาภรณ์  ชุมผาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุภมาศ  สุขาภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.สุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล 
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางกันยารัตน์  รัตนชงค์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ 
a4 pak p5
s6
DSC_003356 m3
นางธันยพร  มีเนียม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  น.ส.ติยาวรรณ  มหาวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  .ส.ธมลวรรณ  หลอดทองแดง 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศุภร  เสาวัง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
a7
b6
plan_m
DSC_0016 m9
นางเสาวรส  แก้วคชชา
พนักงานราชการ
นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
น.ส. พัชรี  มั่นการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
   
นางสุวิไล  จันทร์สนอง
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางวันทนา  เกษมสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
vichaw
b8
service_05  
pojjanaporn114 m6
นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3
(ช่วยราชการ)
  นางภัณฑิรา  ดอกไม้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 นายชาคริต  ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

  น.ส.พจนพร  รุ่งทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์  มีสีผ่อง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
a6 b11 p4    
DSC_0036_copy m7
น.ส.น้องนุช ถนอมผิว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
  น.ส.รัตนา  วงษ์ชม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 นายไพรัช  สถานรัมย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน
     น.ส.อารีย์  ทิมเมือง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
 น.ส.ชลลดา  หมีป่า
พนักงานราชการ
a13 b12
   

n2

m4
นางนฤมล  มีกลิ่น
พนักงานทำความสะอาด
   น.ส.ปทิตตา  งามญาติ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
      นางวาสนา  ป้อมปราณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
  น.ส.ขนิษฐา  คำวัตร์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
tim
     

DSC_0066

m5
นางลัคนา  เกตุมณีพนักงานทำความสะอาด
 
     
น.ส.ยศวดี คมศักดิ์สินธุ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ
น.ส.มลฤดี เหลืองศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
a8
     

นายอนุชา  ใจดี
พนักงานขับรถยนต์

 
         
DSC_5729          
 
นายสันติ  ทองเสงี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

 
       
 

         
 

 

           

         

 


 
         
 

 
               
 

 

             
           
 
               

น.ส.จันทนาวรรณ ขวัญยืน
 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ