โครงสร้างบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
   

boss8


นายสมชาย  รองเหลือ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

 


 

CCI02


รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
นายธนะวันธิ์  แพทย์ชีพ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8
   
กลุ่มอำนวยการ  กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน 
กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ฯ
กลุ่มบริหารการเงิน
และสินทรัพย์

a1

b1

p3

s1

vision01

m1

นางชนิดาภา  เดชคลัง น.ส.พัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง นายกฤษฎา  คำอาจ  นายภูวนาถ   คงประพันธ์ นายขนาน  ชิตณรงค์
น.ส.จีรวรรณ สุขสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่ม
a2

b4

p2
s2
0003.1 m2
 นางฐิติภา  สังข์เภา
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการพิเศษ
นางชุติกานต์  สามชูศรี
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.พุทธชาด  ทองหยวก 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
นางฉัฐมา  สินธุเสน
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นายปกรณ์  วงศ์สวัสดิ์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.สุวัฒนา กุ้ยรักษา
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
m8

b3

P1
s3
n1
pukie
 นางกนกวรรณ ไทยถานันดร์ 
นักประชาสัมพันธ์
ชำนาญการพิเศษ

 

นางณัฐวิสาข์  ดีเสมอ
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส.ศิริลักษณ์  เช้าเที่ยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการพิเศษ
 
น.ส.กองแก้ว  ม่วงเพ็ชร
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางกันยารัตน์  รัตนชงค์
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒ  
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการพิเศษ 
admin_payakorn b9 p5
s5
DSC_003356 m3
นาย ปัฐกร  เจริญธนาการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  น.ส.สุมามาลย์  แสนมหาเกษม
นิติกรชำนาญการพิเศษ
นางสาวพิมพ์นิภา นิยมญาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
  น.ส.สุนีย์  พูนพิทักษ์สกุล
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการพิเศษ
นางศุภร  เสาวัง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
  นางสุกัญญา  พิมพัฒน์
นักวิชาการพัสดุ
ปฏิบัติการ
admin_tanyaporn
b2
plan_m s4
DSC_0016 m9
น.ส. ธัญญาภรณ์  ชุมผาง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสุภมาศ สุขาภิรมย์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
น.ส. พัชรี  มั่นการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
   น.ส.วิยะดา นุ่มวัฒนะ
นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ 
นางสุวิไล  จันทร์สนอง
 ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
นางวันทนา  เกษมสิทธิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
satiadmin_t
b10
service_05   person_1 pojjanaporn114 m6
นาย สาธิต  ปุ้งโพธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ
  น.ส.จันทนาวรรณ ขวัญยืน
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 นายชาคริต  ราชนิธยากร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ


น.ส.วิจิตรา  สืบประสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
น.ส.พจนพร  รุ่งทอง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ

นางพรทิพย์  มีสีผ่อง
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
a4 tong p4    s6
wattana114 m7
นางธันยพร  มีเนียม
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  นางรสรินทร์  นามบุญเรือง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ
 นายไพรัช  สถานรัมย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนโยบายและแผน

    .ส.ธมลวรรณ  หลอดทองแดง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ว่าที่ร้อยตรี.วัฒนา  ตรงเที่ยง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการพิเศษ
 น.ส.ชลลดา  หมีป่า
พนักงานราชการ
a7 pak
   

DSC_0036_copy

m4
นางเสาวรส  แก้วคชชา
พนักงานราชการ
   น.ส.ติยาวรรณ   มหาวงค์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
      น.ส.อารีย์  ทิมเมือง
ศึกษานิเทศก์
ชำนาญการ
  น.ส.ขนิษฐา  คำวัตร์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
vichaw nonn      

n2

m5
นายวิเชาว์  มงคลสัจจา
ช่างคุรุภัณฑ์ ชั้น 3
(ช่วยราชการ)
 นายนนทวัต  คำประดิษฐ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
      นางวาสนา  ป้อมปราณี
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
 
น.ส.มลฤดี เหลืองศิริ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารการเงิน
a6 b6       DSC_0066
น.ส.น้องนุช ถนอมผิว
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ

 
นางนงลักษณ์  หมื่นชำนาญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

     
น.ส.ยศวดี คมศักดิ์สินธุ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มนิเทศฯ

 
 
a13  b8        
 
นางนฤมล  มีกลิ่น
พนักงานทำความสะอาด

 
นางภัณฑิรา  ดอกไม้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารงานบุคคล

       
 
tim          
 

นางลัคนา  เกตุมณีพนักงานทำความสะอาด

           
a8          

 


 
 นายอนุชา  ใจดี
พนักงานขับรถยนต์ 
       
 

 
 DSC_5729              
 นายสันติ  ทองเสงี่ยม
พนักงานขับรถยนต์

 

             
           
 
               

น.ส.จันทนาวรรณ ขวัญยืน
 นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ