293
    ตามที่ วันที่ 18 มีนาคม 2556 เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนักเรียนของโรงเรียนที่มี อัตราการแข่งขันสูง
และต้องใช้ผลคะแนน O - NET ของนักเรียน ด้วยนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียน สพม.8
แจ้งโรงเรียนให้เปิดผลคะแนน O - NET ให้กับนักเรียนและรับสมัครนักเรียนทุกคน
    กรณีที่มีปัญหาไม่สามารถเปิดผลคะแนน O - NET ให้กับนักเรียนได้ ให้โรงเรียนเปิดผลคะแนน O - NET
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2556

หนังสือแจ้ง dd