images by free.in.th
สพม.8 โดยกลุ่มนิเทศติดตามฯร่วมกับกลุ่มส่งเสริมฯจัดการแข่งขัน
ตอบปัญหาอาเซี่ยน (ASEAN QUITZ)ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 31 มกราคม 2556 โดยมีผล
การแข่งขันได้แก่ จ.ราชบุรี โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
ได้ลำดับที่ 1 จ.กาญจนบุรี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯกาญจนบุรี
ได้ลำดับที่ 1

images by free.in.thimages by free.in.th images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th