images by free.in.th
คณะ สพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามโครงการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 โดยการนำของ นางรัตนา ยศบุญ
นักวิชาการศึกษาขำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. โดยได้พบ
และสัมภาษณ์ ผอสถานศึกษา ผอ..กลุ่มต่างๆของ สพม.8 ด้วย เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555

images<a href=images by free.in.thim<a href=images by free.in.thimages by free.in.th