แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ให้มาทำเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเบญจพล อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ...........รายละเอียด