เนื่องจาก e-office สพม.เขต 8 อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ SERVER ทำให้มีปัญหาในการใช้งาน จึงขอประชาสัมพันธ์และแจ้งเรื่องดังต่อไปนี้

 **E-Office ใช้งานได้ตามปกติแล้ว  

 

 

2012-08-07

  - การดำเนินโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  - ขอขยายเวลาเปิดรับสมัครโครงการ ไตรกีฬาภาษาไทย  
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  - ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตกเบิกเงินเดือนที่ไม่ถึง 15,000    (กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์)
  - การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2555
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  - การจัดลำดับอาวุโสในราชการ   (กลุ่มบริหารงานบุคคล)
  - ซักซ้อมความเข้าใจการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)
  - หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 
(กลุ่มบริหารงานบุคคล)

2012-08-08

 - โครงการมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8   (กลุ่มบริหารงานบุคคล) 

2012-08-09

  - ขอเชิญร่วมโครงการ"หนึ่งใจ ติวให้น้อง" Osatap Road to University   (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  - โครงการส่งเสริมศิลธรรมทั่วไทย  
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ โครงการเยาวชนร่มศรีตรัง ประจำปี 2556 
(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
  -
โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP   (โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์)