images by free.in.th
        นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.8 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พร้อมนี้ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับความพร้อมในทุกเรื่องของโรงเรียนที่ยังไม่ไม่ได้รับการประเมิน
ในรอบที่สาม(พ.ศ.2554-2555) ณ ห้องประชุมเบญจพล โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
วันที่ 7 สิงหาคม 2555


images by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.thimages by free.in.th />images by free.in.th