สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูในสังกัด ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก โครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 10 พ.ศ.
 2556 ส่งข้อมูลเข้ารับการคัดเลือก พร้อมสำเนาประวัติ ก.พ.7 มาที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2555 หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์ส่งผลงานเข้ารับการพิจารณา

...............รายละเอียดโครงการ