ดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน
การมัธยมศึกษาตอนปลาย และคณะ ตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8 และโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555โดยมี นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
และทีมบริหารให้การต้อนรับ