move

ผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.สพม. 8 ครั้งที่ 18 / 2554  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554  มีมติอนุมัติการย้าย/การโอนข้าราชการครู สายงานการสอน จำนวน 28  ราย  ดังนี้

 1. นางยุพิน  แก้วเลื่อนมา ตำแหน่งครู โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 2. น.ส.เพ็ญประภา  ฤทธิรงค์  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม.8 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 3. น.ส.ศิรินทร  บุญสู  ตำแหน่งครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม.8 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
 4. น.ส.ประภาพร  เพิ่มโสภา  ตำแหน่งครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม.6 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 5. นายวิชัย  รังดี   ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านคาวิทยา สพม.8 ให้ดำรงตำแหน่งครู                  โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
 6. นางนพรัตน์  น่าบัณฑิต  ตำแหน่งครู โรงเรียนเนกขัมวิทยา สพม.8 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน  บ้านคาวิทยา
 7. น.ส.ทักษญา  เณรตาก้อง  ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดเขาขลุง สพป.ราชบุรี เขต 2 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
 8. นางสุธิสา สุธาบูรณ์  ตำแหน่งครู โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 9. น.ส.สุรีรัตน์  หลิมเหล็ก  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองขาม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
 10. นางประทุม  มะลิทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านลำพระ สพป.ราชบุรี เขต 1 ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 11. น.ส.สายใจ  แดงสาคร  ตำแหน่งครู โรงเรียนรุจิรพัฒน์ สพป.ราชบุรี เขต 1  ให้ดำรงตำแหน่งครู  โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา
 12. น.ส.สุภาวดี สืบเนียม  ตำแหน่งครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2 สพม.2  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 13. น.ส.สามชม  หอมจันทร์ ตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
 14. นางสุพัตรา  พรมที  ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนเทพมงคลรังษี
 15. นายสัญญา  ศรีพิพัฒน์  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ้านหนองกวาง สพป.ราชบุรี เขต 2  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
 16. น.ส.ปานรวี  ภูศรี  ตำแหน่งครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียน ท่ามะกาวิทยาคม
 17. นายชาติชาย  ฉัตรทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
 18. นางยาใจ  เหมือนว้า  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
 19. น.ส.ก้านมะลิ  ศรีโมลา  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
 20. น.ส.ปิยกาญจน์  ภู่ภักดี  ตำแหน่งครู โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนวิสุทธรังษี
 21. นางสุรัชต์  รัตนชัย  ตำแหน่งครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
 22.  นางบุษรา  ประชากุล  ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดปรังกาสี  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
 23. น.ส.สุพรรณนา  จันทร์แย้ม  ตำแหน่งครู โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
 24. นางปัทมาวสี  กอธงทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา  สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
 25.  นายสมคิด  สุวรรณรัฐ  ตำแหน่งครู โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 สพป.กาญจนบุรี เขต 4  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนประชามงคล
 26. นายวชิระ ประกอบ  ตำแหน่งครู โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง  สพป.สมุทรสาคร  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
 27. น.ส.อัชปาณี  นนทสุต  ตำแหน่งครู โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม.8  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
 28. นางจันธ์จิลา  ห้วยหงส์ทอง  ตำแหน่งครู โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจบุรี 1  ให้ดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา (รับโอน)

 

*************