นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.8  เป็นประธานการส่งมอบบ้าน
ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชา
 ณ โรงเรียนสันติการามวิทยา อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
            วันที่ 1 ธันวาคม 2554