web_presonelสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดทำโครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานขึ้นใหม่ โดยมอบให้บุคลกรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ได้แก่ นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง  นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเสรี โพธิ์นิล ครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เป็นแกนนำในการพัฒนาและปรับปรุง  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการ จึงจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมขยายผลสู่เขตพื้นที่ โดยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน 2554 - 3 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทั่วประเทศ เขตละ 1 คน [ เว็บไซต์ สพร.ที่จัดทำขึ้นใหม่]