แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ DLIT 

 แผนจัดจ้างพัฒนาครูแกนนำอังกฤษ BOOT CAMP 

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน