กลุ่มอำนวยการ

แบบใบลาพักผ่อน
- ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว
- แบบยกเลิกวันลา
- ใบขออนุญาติใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- แบบขอใช้ห้องประชุมและอาหารว่าง
- แบบบันทึกการเปลี่ยนเวร
- บันทึกการปฏิบัติงานลูกจ้าง
- แบบถ่ายเอกสาร

 กลุ่มนโยบายและแผน

-  แบบขอใช้ข้อมูลสารสนเทศ
บัญชีราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน payment 2558-2559

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 -  แบบขอลาออกจากราชการ

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

-  รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 60
-
 รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน 60