วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ระบบ Data Management Center (DMC) ระบบงานข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (B-obec) และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร การศึกษา (EMIS) เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการบันทึก ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน ระบบข้อมูลบุคลากร และข้อมูลด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี