วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการร่วมจัดประชุมสัมมนาและมอบรางวัลสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการสถานศึกษาแห่งความดี ราชบุรีเทิดไท้องค์ราชัน จำนวน ๑๐ โรงเรียน