ตามที่ สพฐ. ได้เปิดระบบให้โรงเรียนดำเนินการกรอกข้อมูลระยะที่ 1/2558 แล้วตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 2558 จนถึงวันที่ 10 มิ.ย. 2558 ให้โรงเรียนเร่งดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลาเที่ยงคืน สพม.8 จึงจัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา ตามหนังสือ ที่ ศธ 04238/ว2317 ลงวันที่ 25/5/58 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี (ให้กับโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558)

        ทั้งนี้โรงเรียนสามารถเข้าไปดำเนินการไปพลางๆก่อนที่เว็บไซต์ http://portal.bopp-obec.info/obec58/  โดยใช้ Username และ Password เดิม เพื่อให้ข้อมูลได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด