1DSC00665

        วันที่ 14 พฤษภาคม 2558   เวลา 09.00 น.  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี