ด้วย สพม.8 ไม่ได้ทำหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด จึงขอแจ้งให้โรงเรียนดำเนินการตามอ้างอิงเว็บไซต์กลุ่มสารสนเทศ สนผ. ดังนี้

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษาได้แจ้งหนังสือที่ ศธ 004004/ว 93 ให้ส่งข้อมูล GPA 6 ภาคเรียน และ หนังสือสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ศธ 04006/ว766 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2558 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนดำเนินการดังนี้ 1. แฟ้มนักเรียนจบพร้อมรุ่น ชื่อแฟ้ม dsxx_xxxxxxxxxx_462557_2.accdb และแฟ้มนักเรียนที่จบไม่พร้อมรุ่น ชื่อแฟ้ม dsxx@10xxxxxxxx@462557@2.accdb ที่อยู่ใน folder C:\Student2551F\Sendto โดยให้ดำเนินการบีบอัดไฟล์ (zip file) ทีละแฟ้ม แล้ว upload ขึ้นเว็บไซต์ http://202.143.174.24 โดย ข้อมูลนักเรียนจบพร้อมรุ่นให้ upload ภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 และ ข้อมูลนักเรียนจบไม่พร้อมรุ่น ให้ upload ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 (ศึกษาคู่มือการ upload แฟ้ม ) มีข้อสงสัยการ upload แฟ้ม สอบถามที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 2. เมื่อ upload เรียบร้อย แล้วให้ download แฟ้ม excel จากนั้น ให้ตรวจสอบความถูกต้อง และรับรองข้อมูลจากแฟ้มดังกล่าวโดยให้พิมพ์ข้อความ “ขอรับรองข้อมูลดังผลการเรียนเฉลี่ย GPAX ของโรงเรียน ………………. ครบถ้วน ถูกต้องและพิมพ์ชื่อนายทะเบียน และ ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียนต่อท้ายข้อมูล พร้อมทั้งเซ็นต์ชื่อรับรองข้อมูล แล้วจัดส่งแฟ้มที่เซ็นต์รับรองข้อมูลแล้วมายัง e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน 3. ข้อมูลที่อยู่ใน C:\BasicEducation\DBSenior2551 โดยให้ copy folder DBSenior2551 ให้ write ลงแผ่น DVD ส่งทางไปรษณีย์ มาตามที่อยู่ ดังนี้ เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคารสพฐ. 5 ชั้น 8 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300