dsc_0304

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2558   เวลา 09.00 น.  นายศังกร  รักชูชื่น  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2558