อารีย์ วีระเจริญnew3สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการตรวจสอบการทำงานของระบบบริหารงานบุคคลและจัดทำหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมขยายผลให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย สวยงาม เป็นมาตรฐาน และรองรับการเชื่อมโยงระบบบริหารงานบุคคล ตามแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ กิจกรรมพัฒนาครูยุคใหม่ รายการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ 3 ท่าน ได้แก่
1. นายอารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการฯ
2. นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
3. นายกฤษฏา คำอาจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ

-1
-2
4
-7