090157
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยเกี่ยวกับภารกิจงานของสำนักงานคณะกรรมการสกสค.
รายละเอียด new


ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มวิจัย ติดตามและประเมินผล
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2282 4198