Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8

 


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ขอเชิญสถานศึกษา ชมรายการถ่ายทอดสด นโยบาย สพฐ. 2558 โดย เลขาธิการ กพฐ. วันที่ 2 กันยายน...
Read more...
สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์แกนนำนักธุรกิจน้อย...
Read more...
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่่อการเรียนการสอนของครูในสังกัด สพม.8...
Read more...
สพม.8 โดย นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับ...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม...
Read more...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)ระบบพัสดุ วัสดุและครุภัณฑ์...
Read more...
สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุม...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ ครูปราณี  นันทบุตร  โดยรูปแบบนำเสนอจะเน้นที่นักเรียนกลุ่มต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยเรียงลำดับจากเร่งด่วนน้อยไปเร่งด่วนมาก ซึ่งครูที่ปรึกษาจะต้องมีการพูดคุยกับผู้ปกครอง การลงเยี่ยมบ้าน สังเกตลักษณะภายนอกบ้าน...
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ...
นักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง Skit ละครสั้นภาษาอังกฤษ งาน OPEN HOUSE 2014...
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับกลุ่มโรงเรียน โดยศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ผู้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาจีนระหว่างวันที่ 16-17สิงหาคม 2557 จำนวน12รายการ

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...29 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:600 ครั้ง}
29 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3535 การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ (1 ตุลาคม 2557)  โดย : สพร.1 {อ่าน:4047 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 การพัฒนาสมรรถนะเชิงวิชาการสำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โครงการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ (Area Of Excellence)  โดย : สพร.3 {อ่าน:756 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 การกำหนดให้ใช้เตรื่องหมายตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1673 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3437 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:2739 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3438 การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:2017 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 12 คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:1046 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3380 หนังสือแจ้งสำรวจอัตราว่าง 38ค.(2)  โดย : สพร.2 {อ่าน:2104 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3344 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6)  โดย : สพร.3 {อ่าน:1381 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 13 ถึงลำดับที่ 18)  โดย : สพร.3 {อ่าน:638 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
02 ก.ย. 2557 การจัดทสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:64 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:80 ครั้ง}
01 ก.ย. 2557 จัดทำข้อมูลเกษียณอายุราชการที่จะครบวาระ และต้องพ้นจากราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:127 ครั้ง}
28 ส.ค. 2557 รายงานอัตราตำแหน่งว่างบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ของ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:451 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:302 ครั้ง}
27 ส.ค. 2557 ส่งแบบสำรวจอัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค(2) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:143 ครั้ง}
26 ส.ค. 2557 ประชาสัมพันธ์อัตราว่างตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (1) ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [โดย : สพป.นครสวรรค์ เขต2]  {อ่าน:191 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:98 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:138 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือก ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2558 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:58 ครั้ง}
25 ส.ค. 2557 การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:43 ครั้ง}
21 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:151 ครั้ง}
19 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:220 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การส่งรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:281 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:145 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้284
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้698
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1806
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4691
mod_vvisit_counterเดือนนี้1806
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19576
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น916063
เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode