Webในเครือสพฐ.           


คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8

 


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สพม.8 ได้จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์คณะบุคคล ณ โรงแรม ออโรร่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรีในการนี้หากโรงเรียนมีภารกิจเร่งด่วนที่จะให้ลงนาม ให้ติดต่อประสานได้ ณ...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2557 โดยกรรมการชุดใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า ณ...
Read more...
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 8   ด้วย สพม. เขต 8 จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม...
Read more...
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 8 ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ได้ ส่งมาที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 8 ตามแบบฟอร์ม download แบบฟอร์ม ภายในวันที่ 17 สิงหาคม...
Read more...
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 8 ขอให้โรงเรียนเร่งดำเนินการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ประจำปี 2557 โดยด่วนที่สุด และส่งมาที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.8 ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-5271311  
Read more...
เมื่อเวลา 09.00 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดงาน “คาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนคืนความสุขสู่ลูกสพฐ.” ตามนโยบายที่กำหนดให้เดือนสิงหาคม 2557...
Read more...
วันที่ 12 สิงหาคม 2557 นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 นายกฤษฎา คำอาจ...
Read more...
นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี 2557ของโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นและแม่ดีเด่น ณ...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

        บรรยากาศการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  โดยมีคุณแม่ของนักเรียน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ตัวแทนนักเรียนร่วมกันรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนารถ  นักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมกันร้องเพลงและแสดงจินตลีลาเพื่อเป็นของขวัญให้แก่แม่ แม่ดีเด่น รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาจิต  กราบเท้าคุณแม่อันเป็นที่รัก...
        บรรยากาศการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  โดยมีคุณแม่ของนักเรียน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ตัวแทนนักเรียนร่วมกันรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนารถ...
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์          พระปรมาภิไธย  ภ.ป.ร.  สีเหลืองทอง  ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน  ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง  ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธย  เป็นเลข...
8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งได้มีตัวแทนแม่ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนพร้อมคณะครู  มีการแสดงของนักเรียน และการกล่าวแสดงความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมวันแม่ในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจาก...
ราชโบริกาฯ เกม ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3344 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6)  โดย : สพร.3 {อ่าน:587 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 13 ถึงลำดับที่ 18)  โดย : สพร.3 {อ่าน:170 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3345 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:107 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3346 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:98 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3347 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 9 ถึงลำดับที่ 11)  โดย : สพร.3 {อ่าน:243 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3348 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4)  โดย : สพร.3 {อ่าน:126 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3349 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ลำดับที่ 3)  โดย : สพร.3 {อ่าน:40 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3350 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 5)  โดย : สพร.3 {อ่าน:149 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการจำนวน 2 เรื่อง 1.การประเมินโครงการฝึกอบรม หลักสูตร กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง 2.การพัฒนาศักยภาพ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:333 ครั้ง}
18 ส.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2  โดย : สพร.1 {อ่าน:995 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
19 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:83 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การส่งรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:190 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:82 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:57 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:84 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:46 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:189 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:119 ครั้ง}
08 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:144 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:188 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:223 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้บริหาร) [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:145 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:131 ครั้ง}
06 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:311 ครั้ง}
06 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:253 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้758
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้787
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2370
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4257
mod_vvisit_counterเดือนนี้12475
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17837
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น907156
เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode