Webในเครือสพฐ.           


แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2557)
เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สพม.8 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.16 (สงขลา-สตูล) สพม.8 โดย นายศังกร รักชูชื่น...
Read more...
       ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนประสบอัคคีภัยจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม...
Read more...
    เรียนเจ้าหน้าที่ข้อมูลทุกท่าน ขอให้แจ้งทางโรงเรียนดำเนินการทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในรอบ 2 (10 พ.ย. 2557) ได้ตั้งแต่นี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 เวลา 24.00 น. ...
Read more...
นักเรียนโรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการเคลื่อนโลกไปด้วยกัน ที่ประเทศไต้หวัน นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์...
Read more...
   การประชุมคณะกรรมการวางแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2558 สพม.8 โดย นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...
สพม.8 ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ++++++ นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต...
Read more...
       สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือสำนักพระราชวัง เรื่อง งานถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 ณ พระลานพระราชวังดุสิต ถึงสถานศึกษามาเพื่อทราบถือปฏิบัติต่อไป
Read more...
  องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอเชิญสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัด สพม.8 เข้าร่วมส่งแบบข้อเสนอโครงงานวิจัยฯ เพื่อเข้ารับการพิจารณามอบทุนสนับสนุน งานวิจัย จำนวน ทุนละ 10,000 บาท...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

       เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง โดยความอนุเคราะห์ของ พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  นำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพล ขุดและปรับปรุงสระน้ำ ในเนื้อที่ สวนป่าโรงเรียน 40 ไร่ ข้างโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย เพื่อค้นหาน้ำใต้ผิวดิน(น้ำที่ขังอยู่ในช่องว่างของดินหรือหิน) ล่าสุดเมื่อวันที่ 16...
       เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมการทหารช่าง โดยความอนุเคราะห์ของ พลโทสถาพร สีมาสุรรักษ์ เจ้ากรมการทหารช่าง  นำเครื่องจักรกลพร้อมกำลังพล ขุดและปรับปรุงสระน้ำ ในเนื้อที่...
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและชีววิทยา
7 กันยายน 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย มีความยินดี  ขอต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กลุ่ม...
โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์  ขอนำเสนอตัวอย่างการนำเสนอเยี่ยมบ้านนักเรียนแบบ 100% โดยครูพ่อครูแม่ ของนักเรียนชั้น ม.1/1 ครูนพพล  ทองดี และ...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

กรมประชาสัมพันธ์จัดประกวดการเขียนเรียงความ "ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ"  หวังจุดประกายความคิด และถ่ายทอดความเข้าใจจากเยาวชนและประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้กับคนไทยได้แสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำอย่างไรให้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ...
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00 น. ณ...
วันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘...
โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014เงื่อนไขการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด1. การส่งผลงาน ให้โรงเรียนส่งผลงานได้ไม่เกิน...
วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...21 ต.ค. 2557 การจัดทำข้อมูลและรายงานตำแหน่งว่างจากผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดย : สพร.1 {อ่าน:179 ครั้ง}
20 ต.ค. 2557 คำขอมับัตรประจำตัวหรือขอบัตรประจำตัวใหม่ ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2542  โดย : สพร.1 {อ่าน:469 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ  โดย : สพร.3 {อ่าน:331 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4394 การย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา  โดย : สพร.1 {อ่าน:1094 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุม (ยกเลิกตัวอย่างเดิม ตามเอกสารที่แนบในหนังสือนำส่ง ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251)  โดย : สพร.1 {อ่าน:694 ครั้ง}
15 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว 4251 เรื่อง การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แก้ไขตัวอย่างทะเบียนควบคุมแล้ว)  โดย : สพร.1 {อ่าน:1365 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 แก้ไข ข้อมูล ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:3451 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ด่วนมาก ที่ ศธ 04009/ว4278 การจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.1 {อ่าน:575 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศ สพฐ.รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอเพิ่มเติมรางวัลที่ ก.ค.ศ.รับรองเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติและหรือผลงานที่มีคุณภาพเทียบคียงกับรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไปฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:6053 ครั้ง}
13 ต.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4286 ข้อมูลโปรแกรมบริหารงานบุคคล(P-OBEC)ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:743 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
20 ต.ค. 2557 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:24 ครั้ง}
17 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:199 ครั้ง}
16 ต.ค. 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต2]  {อ่าน:116 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลฐานเงินเดือนข้าราชการครู ตำแหน่ง ตามมาตรา 38 ค(2) ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:262 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:110 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีแสดงการเลื่อนขั้น ครั้งที่ 2 ( 1ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:88 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีสรุปผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:72 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:108 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ส่งบัญชีรายชื่อข้าราชการกลุ่มี่ 2 (อันอับ คศ.4) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:44 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้มนบัญชีหนึ่ง ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น [โดย : สพป.สุราษฎร์ธานี เขต2]  {อ่าน:143 ครั้ง}
14 ต.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:120 ครั้ง}
10 ต.ค. 2557 สำรวจรายชื่อข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณ 2556-2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:272 ครั้ง}
08 ต.ค. 2557 การจัดทำสรุปทะเบียนตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:630 ครั้ง}
07 ต.ค. 2557 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ [โดย : สพป.พิษณุโลก เขต3]  {อ่าน:108 ครั้ง}
07 ต.ค. 2557 รายงานข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตไปต่างประเทศ [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:108 ครั้ง}

boss8

นายศังกร  รักชูชื่น
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้215
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้770
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้985
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4914
mod_vvisit_counterเดือนนี้14165
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว19469
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น947891
เรามี 79 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode