Webในเครือสพฐ.           องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รายละเอียด ตามประกาศ >> - ประกาศ สพม.8 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา - สรุปองค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา -
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมสัมพันธ์ 4 เขตพื้นที่การศึกษา (สพป.นครปฐม...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในการประชุมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557 ครั้งที่...
Read more...
อ้างถึงหนังสือ สพม.8 ที่ ศธ 04238/ว2696 เรื่อง การจัดสรรและอนุมัติเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2557 งบดำเนินงาน ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2557...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.38 (สุโขทัย-ตาก)ณ...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้การต้อนรับคณะวิจัยกระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นางนันทา...
Read more...
นางปลิฏสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2557...
Read more...
แจ้งประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม. 8 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิสุทธรังษี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคระห์ เข้าประกวด Jazz Chant Contest 2014  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ...

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ...
นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๑)...
วันพุธที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น นายธำรงค์ ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา (โรงเรียนในฝัน...
วันพุธ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น.คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ และนางสาวอารีย์ ทิมเมือง คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ...
นายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๒) พร้อมด้วยผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน...01 ส.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว3086 โครงการอบรมชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)  โดย : สพร.1 {อ่าน:128 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว3003 สำรวจรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และต้องพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดย : สพร.2 {อ่าน:357 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/ว 2832 แก้ไขข้อมูลในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557 เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจาก มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ฯ  โดย : สพร.2 {อ่าน:289 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ศธ 04009/ว3072 การประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  โดย : สพร.1 {อ่าน:765 ครั้ง}
30 ก.ค. 2557 ประกาศ สพฐ.รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีสอบข้อเขียนกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะ ครั้งที่1  โดย : สพร.1 {อ่าน:759 ครั้ง}
29 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว3043 การประชุมชี้แจงการกำหนดแนวทาง(Road map)ในการปรับปรุงทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์(ก.ค.ศ.16)ให้เป็นปัจจุบันฯ  โดย : สพร.1 {อ่าน:763 ครั้ง}
28 ก.ค. 2557 ที่ ศธ 04009/2886 การประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้างทั้งระบบ  โดย : สพร.2 {อ่าน:1090 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 ตารางฝึกอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ระหว่างวันที่ 29 ก.ค.57- 8 ก.ค.57  โดย : สพร.2 {อ่าน:683 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2936 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (มัธยม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1132 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2935 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมหลักสูตรกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง (ประถม)  โดย : สพร.2 {อ่าน:1144 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
01 ส.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:4 ครั้ง}
01 ส.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:4 ครั้ง}
01 ส.ค. 2557 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:2 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.ระนอง]  {อ่าน:28 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.นครศรีธรรมราช เขต1]  {อ่าน:29 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 สพป.ระนอง [โดย : สพป.ระนอง]  {อ่าน:34 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557(ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557) [โดย : สพม.เขต9]  {อ่าน:33 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 [โดย : สพม.เขต9]  {อ่าน:34 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 แจ้งการย้ายข้าราชการครูฯ สายผู้สอน และหลักเกณฑ์การย้ายฯ สังกัด สพม.17 [โดย : สพม.เขต17]  {อ่าน:14 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(สายงานการสอน)ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 [โดย : สพป.สุโขทัย เขต2]  {อ่าน:20 ครั้ง}
31 ก.ค. 2557 ประกาศหลักเกณฑ์ฯ การย้ายผุ้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพม. 17 [โดย : สพม.เขต17]  {อ่าน:22 ครั้ง}
30 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ [โดย : สพป.หนองบัวลำภู เขต1]  {อ่าน:44 ครั้ง}
30 ก.ค. 2557 บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 [โดย : สพม.เขต5]  {อ่าน:51 ครั้ง}
25 ก.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน [โดย : สพม.เขต38]  {อ่าน:324 ครั้ง}
24 ก.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต3]  {อ่าน:212 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้207
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้714
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3061
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4124
mod_vvisit_counterเดือนนี้207
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17837
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น894888
เรามี 44 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode