Webในเครือสพฐ.           


เอกสารประกอบการประชุมระบบงานพัสดุและครุภัณฑ์ (OBEC e-Office)  
คู่มือการจัดทำทะเบียนประวัติระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบรายงานข้อมูลติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2557
การกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบรายงานการเรียกบรรจุครูผู้ช่วย ผู้สอบแข่งขันได้ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2557)
เว็บไซต์บันทึก Serial Tablet นักเรียนรายบุคคล 
 การประกาศผลสอบ ภาค ค การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2557
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ตามแบบประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)
คู่มือดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ
รายการประมาณราคา ปีงบประมาณ 2557
2 โรงเรียน สพม.8 คว้ารางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
รหัสงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน งบประมาณปี พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอน
   ในหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพม.8

 


องค์ประกอบการประเมินศักยภาพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
สพม.8 กำหนดจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2557 ณ สามประสบรีสอร์ท อ.สังขละบุรี...
Read more...
โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีาสัมพันธ์กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สพม.8...
Read more...
สพม.8 โดยนางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโลกวิชาการประสาทรัฐฯ PRASARTRAT OPEN...
Read more...
แจ้งผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการติดตาม ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม สพม. 8
Read more...
ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 สพม.8 ได้จัดประชุมสัมมนาการพัฒนาองค์คณะบุคคล ณ โรงแรม ออโรร่ารีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรีในการนี้หากโรงเรียนมีภารกิจเร่งด่วนที่จะให้ลงนาม ให้ติดต่อประสานได้ ณ...
Read more...
นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ต.ป.น.ครั้งที่ 1/2557 โดยกรรมการชุดใหม่เข้าร่วมประชุมพร้อมหน้า ณ...
Read more...
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 8   ด้วย สพม. เขต 8 จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม...
Read more...
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพม.เขต 8 ขอให้โรงเรียนส่งข้อมูลสิ่งก่อสร้างด้านกีฬาและนันทนาการที่สามารถใช้พื้นยางสังเคราะห์ได้ ส่งมาที่กลุ่มนโยบายและแผน สพม.เขต 8 ตามแบบฟอร์ม download แบบฟอร์ม ภายในวันที่ 17 สิงหาคม...
Read more...

ข่าว ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8

        บรรยากาศการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  โดยมีคุณแม่ของนักเรียน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ตัวแทนนักเรียนร่วมกันรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนารถ  นักเรียนชั้น ม.ปลาย ร่วมกันร้องเพลงและแสดงจินตลีลาเพื่อเป็นของขวัญให้แก่แม่ แม่ดีเด่น รับมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ  พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงมุฑิตาจิต  กราบเท้าคุณแม่อันเป็นที่รัก...
        บรรยากาศการจัดงานวันแม่แห่งชาติ  ของโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  โดยมีคุณแม่ของนักเรียน ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง  ตัวแทนนักเรียนร่วมกันรำถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชนีนารถ...
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา  ในพระบรมราชานุเคราะห์          พระปรมาภิไธย  ภ.ป.ร.  สีเหลืองทอง  ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทองบนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน  ล้อมรอบด้วยกรอบโค้งเรียบสีเหลืองทอง  ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธย  เป็นเลข...
8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ซึ่งได้มีตัวแทนแม่ของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและนักเรียนพร้อมคณะครู  มีการแสดงของนักเรียน และการกล่าวแสดงความรู้สึกของลูกที่มีต่อแม่ ซึ่งการจัดกิจกรรมวันแม่ในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจาก...
ราชโบริกาฯ เกม ระหว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2557

ข่าวจาก ศึกษานิเทศก์ สพม.8

วันพุธที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น.   นายสรศักดิ์ ไสยะหุต...
นางอาลัย พรหมชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองรีประชานิมิต (โรงเรียนในฝัน รุ้นที่ ๓) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียนจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโครงการโรงเรียนในฝัน เน้นคุณภาพ...
วันศุกร์ที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...
วันพฤหัสบดีที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...
คณะกรรมการนิเทศประเมินความยั่งยืนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘  ประกอบด้วยดร.ธวัชชัย พิกุลแก้ว ประธานกรรมการ   นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ (Roving...22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.9/ว 12 คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา  โดย : สพร.2 {อ่าน:141 ครั้ง}
22 ส.ค. 2557 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 3380 หนังสือแจ้งสำรวจอัตราว่าง 38ค.(2)  โดย : สพร.2 {อ่าน:732 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3344 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลำดับที่ 5 ถึงลำดับที่ 6)  โดย : สพร.3 {อ่าน:1047 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3351 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ลำดับที่ 13 ถึงลำดับที่ 18)  โดย : สพร.3 {อ่าน:453 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3345 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:231 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3346 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ลำดับที่ 2)  โดย : สพร.3 {อ่าน:186 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3347 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 5 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ลำดับที่ 9 ถึงลำดับที่ 11)  โดย : สพร.3 {อ่าน:380 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3348 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 6 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 2 ถึงลำดับที่ 4)  โดย : สพร.3 {อ่าน:224 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/3349 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 7 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ลำดับที่ 3)  โดย : สพร.3 {อ่าน:82 ครั้ง}
20 ส.ค. 2557 หนังสือ สพฐ.ที่ ศธ 04009/3350 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เรื่อง ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการ(หน่วยที่ 9 ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 5)  โดย : สพร.3 {อ่าน:266 ครั้ง}
*| | |สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีปัญหาในการประกาศข่าว กรุณาติดต่อที่ E-Mail : joe_seree@hotmail.com| | |*
21 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัด สพป.เชียงราย เขต 2 [โดย : สพป.เชียงราย เขต2]  {อ่าน:72 ครั้ง}
19 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูให้นักเรียน) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 [โดย : สพป.พัทลุง เขต2]  {อ่าน:118 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การส่งรายชื่อรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:212 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 การปรับปรุงและพัฒนาการใช้โปรแกรมบริหารงานบุคคล [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:99 ครั้ง}
14 ส.ค. 2557 โครงการทุนการศึกษาสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ [โดย : สพป.นราธิวาส เขต1]  {อ่าน:67 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:103 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของ สพท. ตามมาตราฐาน สพท.พ.ศ.2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:57 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2557) [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:210 ครั้ง}
13 ส.ค. 2557 การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2557 [โดย : สพป.แพร่ เขต1]  {อ่าน:136 ครั้ง}
08 ส.ค. 2557 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน [โดย : สพป.แม่ฮ่องสอน เขต2]  {อ่าน:158 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:205 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้สอน) [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:236 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สายผู้บริหาร) [โดย : สพม.เขต14]  {อ่าน:157 ครั้ง}
07 ส.ค. 2557 ประกาศตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา [โดย : สพป.บุรีรัมย์ เขต2]  {อ่าน:150 ครั้ง}
06 ส.ค. 2557 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน สพป.เชียงราย เขต 4 [โดย : สพป.เชียงราย เขต4]  {อ่าน:328 ครั้ง}

CCF04122555

นางปลิฎสดา  เพ็ชรสีเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 8

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

krs2013

ars2013

b4.1

banner2

baner_in

EofficeNew

8office_copy

 
joe2012

ban_hospital

vat-online2012

b4.1

logo2
banner57
head-menu2
moe
omoe
ops
obec
vec
mua
onec

สารสนเทศ มัธยมศึกษา

icon_indexedu icon_school icon_search
icon_student icon_download icon_teacher
icon_evaluation icon_training icon_staff

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้41
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้748
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4372
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4271
mod_vvisit_counterเดือนนี้14033
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว17837
mod_vvisit_counterรวมทั้งสิ้น908714
เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

QR-Code

qrcode